tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 01יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר איוניר מקמל טלישיעוררקנאטי104א11:00-14:00 א'
שיעוררקנאטי405ה08:30-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 02יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
רו"ח אוסביאצוב דניאלתרגילרקנאטי302א09:00-11:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 03יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
רו"ח אוסביאצוב דניאלתרגילרקנאטי407ה10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 04יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר איוניר מקמל טלישיעורכיתות דן דוד301ג08:00-11:00 א'
שיעוררקנאטי405ה10:30-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 05יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
רו"ח אוסביאצוב דניאלתרגילרקנאטי406א14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 06יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
רו"ח אוסביאצוב דניאלתרגילרקנאטי407ה08:30-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 07יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מרגלית תמרשיעוררקנאטי253ב18:00-20:00 א'
שיעורכיתות דן דוד303ד14:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 08יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רייך נירתרגילרקנאטי404א16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5111   קב': 09יסודות המתמטיקה לניהול
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רייך נירתרגילרקנאטי302א18:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00