tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 01מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויזל אורישיעוררקנאטי303ב09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 02מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רייך נירתרגילרקנאטי303ב08:00-08:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 03מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויזל אורישיעוררקנאטי253ב14:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 04מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עזריה שניתרגילרקנאטי253ב17:00-17:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 05מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויזל אורישיעוררקנאטי304ד08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5112   קב': 06מבוא לסטטיסטיקה
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רייך נירתרגילרקנאטי304ב09:00-09:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00