tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 01כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אנטלר יאיר שמעוןשיעורכיתות דן דוד302א18:00-20:00 ב'
שיעוררקנאטי304ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 02כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילרקנאטי304ה18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 03כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אנטלר יאיר שמעוןשיעוררקנאטי252ב14:00-16:00 ב'
שיעוררקנאטי405ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 04כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילרקנאטי405ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 05כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרסיץ דותןשיעוררקנאטי105א10:30-12:00 ב'
שיעוררקנאטי303ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 06כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילרקנאטי105א08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 07כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרסיץ דותןשיעוררקנאטי254ה16:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5119   קב': 08כלכלת עסקים א'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילרקנאטי105א16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00