tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 01כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארד אילהשיעוררקנאטי304א12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 02כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוגרבי אליתרגילכיתות דן דוד302ב18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 03כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארד אילהשיעוררקנאטי304ה14:00-15:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 04כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוגרבי אליתרגילכיתות דן דוד302ב19:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 05כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל ירוןשיעוררקנאטי303א12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 06כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לב עדיתרגילכיתות דן דוד301ד12:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 07כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איזדורפר עדו משהשיעוררקנאטי304ד12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 08כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גנאל יוסףתרגילכיתות דן דוד002ב18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 09כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לשם מיכאלשיעוררקנאטי403א16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-5120   קב': 10כלכלת עסקים ב'
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גנאל יוסףתרגילרקנאטי406ב18:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00