tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 01כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני רותם עדישיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 02כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 03כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעורו08:00-10:45 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 04כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארד אילהשיעורו08:00-10:45 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 05כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שפיגל יוסףשיעורמקוון/לא נדרשד15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 06כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעורמקוון/לא נדרשד15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 07כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איזדורפר עדו משהשיעורמקוון/לא נדרשו08:00-10:45 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 08כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני רותם עדישיעורמקוון/לא נדרשב15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 09כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעורמקוון/לא נדרשה15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 10כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילמקוון/לא נדרשו11:00-12:15 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 11כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איזדורפר עדו משהשיעורו09:00-11:45 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 17כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילד17:45-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 20כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילמקוון/לא נדרשו12:30-13:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 22כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוגרבי אליתרגילו12:00-13:15 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 30כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילו11:00-12:15 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 40כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילו12:30-13:45 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 50כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לשם מיכאלתרגילמקוון/לא נדרשו11:00-12:15 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 60כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לב עדיתרגילמקוון/לא נדרשו12:30-13:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 70כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוגרבי אליתרגילמקוון/לא נדרשו11:00-12:15 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 77כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עופר גליהשיעורד10:15-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 80כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברכה דולבתרגילו12:30-13:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2210   קב': 90כלכלת עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילמקוון/לא נדרשה18:45-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00