tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 01ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורמקוון/לא נדרשב15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 02ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורמקוון/לא נדרשב15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 03ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורג15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 04ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורג15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 05ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מיכאל צברי נאוהשיעורד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 06ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 07ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מיכאל צברי נאוהשיעורג15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 08ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מיכאל צברי נאוהשיעורב15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 09ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מיכאל צברי נאוהשיעורג15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 10ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קריל מגדל יעלשיעורד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2214   קב': 77ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעורמקוון/לא נדרשד10:15-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00