tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-3402   קב': 01תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דנציגר שישיעור ותרגילמקוון/לא נדרשג18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-3402   קב': 02תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דנציגר שישיעור ותרגילו11:00-13:45 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00