tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1233-2111   קב': 17כלכלת בריאות
ניהול/מנהל מערכות בריאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איזדורפר עדו משהתרגילמקוון/לא נדרשד18:30-19:45 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1233-2111   קב': 77כלכלת בריאות
ניהול/מנהל מערכות בריאות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גלזר יעקבשיעורמקוון/לא נדרשד14:00-16:45 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00