tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 01פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רייכמן שחרפרוייקטמקוון/לא נדרשג15:45-18:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 02פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע תומרפרוייקטג15:45-18:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00