tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 01פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רייכמן שחרפרוייקטרקנאטי404ג15:45-18:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 02פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לבנה נטעפרוייקטרקנאטי408ה18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 03פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע תומרפרוייקטרקנאטי403ג15:45-18:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 04פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רייכמן שחרפרוייקטרקנאטי301ג15:45-18:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002   קב': 05פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבע תומרפרוייקטרקנאטי306ג18:45-21:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00