tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1500-2004   קב': 01מבוא לפיזיולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנס משהשיעורד08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2004   קב': 02מבוא לפיזיולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברנד יונתןתרגילשרמן009א14:00-16:00 א'
מר ישראל שי
גב' קמחי טל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2004   קב': 03מבוא לפיזיולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברנד יונתןתרגילשרמן009ג14:00-16:00 א'
מר ישראל שי
גב' קמחי טל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2004   קב': 04מבוא לפיזיולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברנד יונתןתרגילשרמן009ה08:00-10:00 א'
מר ישראל שי
גב' קמחי טל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2004   קב': 05מבוא לפיזיולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברנד יונתןתרגילשרמן009א08:00-10:00 א'
מר ישראל שי
גב' קמחי טל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00