tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1500-3004   קב': 01מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שטרק ערןשיעורביה"ס לשפות001ג10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-3004   קב': 02מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוי אמירתרגילכיתות דן דוד112ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00