tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 01מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בלינדר פבלושיעורד11:00-14:00 א'
פרופ' ברק שגב
פרופ' ניר יובל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 02מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילא12:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 03מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילה09:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 04מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילה12:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00