tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0455-1514   קב': 01מבוא לביולוגיה ג'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014א16:00-18:00 ב'
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' יובל יוסף
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014ה14:00-15:00 ב'
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' יובל יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1514   קב': 02מבוא לביולוגיה ג'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014ג16:00-18:00 ב'
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' יובל יוסף
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014ד14:00-15:00 ב'
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' יובל יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00