tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 01גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברמן יהודית גבריאלהשיעורבריטניה014א08:00-11:00 א'
פרופ' קופייק מרטין
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 02גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברמן יהודית גבריאלהשיעורבריטניה005ד08:00-11:00 א'
פרופ' קופייק מרטין
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 03גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ניסן יומירןתרגילשרמן002ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 04גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אבו ראס ריםתרגילשרמן002ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 05גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רן ספיר שיתרגילשרמן002א14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 06גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גרשון ליהיאתרגילשרמן003ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 07גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 08גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קוסטין טליהתרגילבריטניה005ג08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00