tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 01מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בורשטיין דודשיעורבריטניה005ב10:00-12:00 א'
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' פופקו טל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 02מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בורשטיין דודשיעורבריטניה014ג15:00-17:00 א'
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' פופקו טל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 03מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דובינסקי ודיםתרגילשרמן003ג13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 04מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גלברט מעוזתרגילשרמן003ג15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 05מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ינקוביץ גלתרגילשרמן002ד09:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 06מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מילר דניאלתרגילבריטניה005ד16:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00