tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 01אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר להר אלישיעורכיתות הנדסה102א08:00-10:00 א'
שיעוראודיטו.הנדסה020ה08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 02אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אדמוני ארבלתרגילעבודה סוציאל056ב13:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 03אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אדמוני ארבלתרגילכיתות הנדסה207ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00