tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1547   קב': 01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' לביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מנדלוביץ מיברג שרהשיעורהנדסת תוכנה102ב08:00-10:00 ב'
שיעורהנדסת תוכנה102ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1547   קב': 02חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' לביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שבתאי אוד יהודהתרגילוולפסון - הנדסה238ה15:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1547   קב': 03חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' לביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שבתאי אוד יהודהתרגילוולפסון - הנדסה108ה13:00-15:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00