tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 01מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בלינדר פבלושיעורגילמן223ג10:00-13:00 א'
פרופ' ברק שגב
פרופ' ניר יובל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 02מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילרוזנברג002א12:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 03מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילרוזנברג002ה09:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 04מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מרמלשטין עמיתתרגילרוזנברג001ה12:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00