tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-1111   קב': 01מעבדה בפיזיקה א 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהקפלון101ב13:00-17:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1111   קב': 03מעבדה בפיזיקה א 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהקפלון101א13:00-17:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1111   קב': 04מעבדה בפיזיקה א 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהקפלון101א13:00-17:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1111   קב': 90מעבדה בפיזיקה א 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדה א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00