tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 01מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דגן יורםשיעורב10:00-11:00 א'
שיעורה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 02מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מכלין רוניתרגילה16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 03מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מכלין רוניתרגילב09:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00