tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 01גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הדדי אדריאנהשיעור ותרגילכיתות הנדסה102א13:00-16:00 א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 02גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הדדי אדריאנהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101א16:00-19:00 א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 03גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הדדי אדריאנהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ד13:00-16:00 א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 04גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הדדי אדריאנהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ג16:00-19:00 א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 05גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' הדדי אדריאנהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ד16:00-19:00 א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 06גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםמעבדההנדסת תוכנה008א08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 07גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםמעבדההנדסת תוכנה008א12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 08גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםמעבדההנדסת תוכנה008א14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 09גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםמעבדההנדסת תוכנה008א10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1510   קב': 10גרפיקה הנדסית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםמעבדההנדסת תוכנה008א16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00