tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 02מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ג08:00-12:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 03מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהד08:00-12:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 04מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהד08:00-12:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 05מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהה08:00-12:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 06מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהה08:00-12:00 א'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 07מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ג08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 08מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ג08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 09מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ה08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 10מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ה08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 11מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ד08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 12מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ד08:00-12:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 13מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ה13:00-17:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 14מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ה13:00-17:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 15מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ג13:00-17:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 16מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהפיזיקה-שנקר201ד13:00-17:00 ב'
ד"ר אופנהימר נעמי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00