tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0510-7001   קב': 01ממחקר למוצר-סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מסר-ירון חגיתשיעורג18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00