tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 01מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ירדאור ברק אריהשיעורכיתות הנדסה206ג16:00-18:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה101ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 02מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף ארזתרגילג16:00-18:00 ב'
מר יעקובי דרור
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 03מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף ארזתרגילג16:00-18:00 ב'
מר יעקובי דרור
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 04מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ירדאור ברק אריהשיעורולפסון הנדסה108ג10:00-12:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה102ד11:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 05מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף ארזתרגילולפסון הנדסה108ג10:00-12:00 ב'
מר יעקובי דרור
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 06מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף ארזתרגילולפסון הנדסה118ג10:00-12:00 ב'
מר יעקובי דרור
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00