tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0512-4300   קב': 01מבוא לבקרה ספרתית
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גרשון אליהושיעורב09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4300   קב': 02מבוא לבקרה ספרתית
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קאופמן שיתרגילג18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4300   קב': 03מבוא לבקרה ספרתית
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קאופמן שיתרגילג18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00