tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 01תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קורן יהונתןשיעור ותרגילב16:00-19:00 א'
ד"ר קושניר רועי
מר קורן יהונתןשיעור ותרגילד15:00-17:00 א'
ד"ר קושניר רועי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 02תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שוקף יאירשיעור ותרגילולפסון הנדסה118ב08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה118ד08:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00