tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-4122   קב': 01הסעת מזהמים בסביבה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרס אסףשיעור ותרגילה16:00-18:00 א'
ד"ר צוקר אינס
מר פרס אסףשיעור ותרגילה18:00-20:00 א'
ד"ר צוקר אינס
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00