tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0545-5201   קב': 01טיפול בשפכים עירוניים ותעשיתיים 1
הנדסה/הנדסת סביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ממן שטינדל הדסשיעורד16:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00