tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-3121   קב': 01פיסיקה של חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דיאגז לופז אוסבלדושיעורב08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0581-3121   קב': 02פיסיקה של חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' כהן נתנאלהתרגילג14:00-15:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0581-3121   קב': 03פיסיקה של חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' כהן נתנאלהתרגילג18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00