tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-5232   קב': 01מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברקאי סלוצקי זהבהמעבדהב10:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-5232   קב': 02מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברקאי סלוצקי זהבהמעבדהב15:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00