tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-1011   קב': 01מבוא למחשבה הומאניסטית
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שהם יקותיאלשיעורגילמן326ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00