חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3703-01
שם הקורס ביוגיאוגרפיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' שי מאיריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uncshai@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ביוגיאוגרפיה

מרצה: שי מאירי


אופן הקורס: הרצאה + סיורים. הקורס ינתן באנגלית! דרישות קדם: אקולוגיה, סטטיסטיקה, אבולוציה, ומבוא לזואולוגיה.
מספר תלמידים: מכסימום 40
הרכב הציון: מבחן מסכם (85%) השתתפות פעילה בכיתה ובסיורים (15%)
היקף: שעתיים שבועיות פרונטליות, שישה ימי סיור (שני סיורים בני שלושה ימים כל אחד במהלך סמסטר ב', כולל ארבעה לילות סיור במימון חלקי של הסטודנטים), וכן סיור בספארי, וסיור בגן הזואולוגי בסמסטר א' (בימי שישי).
ניתן להחסיר יום סיור אחד בלבד. סטודנט\ית שיחסיר\תחסיר יותר מיום אחד לא יהיה\תהיה זכאי\ת לציון. הסיורים בספארי ובגן נחשבים כחצי ימי סיור כל אחד.
סמסטר: שנתי (שיעורים פרונטאליים בסמסטר א', סיורים בסמסטר א' ובעיקר בסמסטר ב')
הקורס יציג רעיונות ומושגים עיקריים בביוגיאוגרפיה כללית וישראלית, תוך התייחסות הן לספר הלימוד והן למאמרים עדכניים בתחום. הדוגמאות ילקחו בעיקרן מחולייתני יבשה.
נושאי הלימוד:
? חבלים ביוגיאוגרפיים, הקשר בין מוצא המינים וביוגיאוגרפיה
? טווחי תפוצה, מפות תפוצה, ואיך הן משקרות לנו
? עושר מינים, ודגמים במגוון המינים: היסטוריה, אקלים והשפעותיהם
? הסקה סטטיסטית בביוגיאוגרפיה ? מודלים סטטיסטיים, רגרסיה וניתוח שונות משותפת (ANCOVA)
? ביוגיאוגרפיה של איים - סופרים מינים
? ביוגיאוגרפיה של איים - רדיאציה, היווצרות חברות ואבולוציה באיים
? כללים ביוגיאוגרפיים ומאקרואקולוגיה
? ביוגיאוגרפיה בזמן: ביוגיאוגרפיה היסטורית, פילוגיאוגרפיה (Phylogeography), טקטוניקת הלוחות, השפעת עידן הקרח - ביוגיאוגרפיה של הפלייסטוקן, ויקריזם לעומת dispersal.
? ביוגיאוגרפיה של ישראל - היווצרות עולם החי של ישראל, גיאוגרפיה פיזית וחבלים ביוגיאוגרפיים בישראל ובסביבתה, חיגור, נדידה ודגמי תפוצה בעופות, אנדמיזם ומוצא.


ספר הלימוד:
Lomolino, M. V., Riddle, B. R. and Whittaker, R. J. 2016. Biogeography. 5th edition. Sinauer Associates, inc., Sunderland, MA.

כמו כן: יום-טוב, י. 2013. ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי; כרך א': מבוא. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

Quammen, D. 1997. The song of the dodo: Island biogeography in an age of extinctions. Touchstone Books, New-York.
רשימת קריאה נוספת וקריאת חובה פה ושם תינתן פרטנית בהרצאות

לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00