חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7338-01
שם הקורס דיני סייבר ומידע
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים -
משפטים
מרצה ד"ר עמרי רחום טוויגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omrirach@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המונח "סייבר" הפך לשם קוד מקובל למגוון רחב של פעילויות הקשורות במרחב המקוון. במשפט, המונח מתייחס להיבטים משפטיים של פעולות המתרחשות ברשת, אך לאו דווקא לפעולות שהן ייחודיות למרחב המקוון. כך למשל, דיני סייבר מתייחסים לפעילות עבריינית שמתקיימת ברשת, אך חלק מהעבירות המבוצעות במסגרתה יכולות להתבצע גם בעולם המוחשי. קורס זה יתמקד בהיבטים המשפטיים של הגנה על מידע במרחב המקוון מנקודת המבט של שחקנים עסקיים שונים, בדגש על המשפט הפרטי אך בשים לב גם למשפט הפלילי והמנהלי. היבטים אלה של דיני סייבר הם ייחודיים למרחב המקוון המבוסס, במהותו, על מידע מסוגים שונים.
הנושאים בקורס ינועו על פני שני צירים. ציר אחד עוסק בסוגי המידע השונים במרחב המקוון שהמשפט מתייחס אליהם. ביניהם נמצאים המידע האישי והפרטי של אדם (המוגן באמצעות דיני הפרטיות) ומידע שאינו אישי אך בעל ערך כלכלי, דוגמת תוצרים אינטלקטואליים (המוגן לרוב באמצעות דיני הקניין הרוחני ודינים העוסקים במנעולים טכנולוגיים). ציר שני עוסק בשחקנים השונים בעולם המקוון שלמשפט יש השפעה עליהם. ביניהם נמצאים המשתמשים (שהמשפט מגן על המידע האישי שלהם או על יצירותיהם), גופים עסקיים (המשתמשים במידע של לקוחותיהם ומייצרים מידע משל עצמם) ושחקנים המפתחים פתרונות להגנה על מידע (בעיקר חברות טכנולוגיה בתחום אבטחת המידע).
בשילוב בין שני הצירים הללו, הקורס יעסוק בכלים העומדים לרשות משתמשים לצורך הגנה על המידע האישי שלהם (למשל תובענות ייצוגיות לפי חוק הגנת הפרטיות ורגולציה המטילה חובות על עסקים בהקשר זה), בחובות החלות על גופים עסקיים האוספים מידע של לקוחותיהם ומשתמשים בו (למשל חובת רישום וניהול של מאגרי מידע והעברת המידע בין מדינות), בחובות של דירקטורים ונושאי משרה להגן על נכסי המידע של עסקיהם (למשל באמצעות הטמעה של פרקטיקות אבטחת מידע ורכישת ביטוחים מתאימים), בכלים של גופים עסקיים להגן על הקניין הרוחני שלהם בסביבה המקוונת (למשל באמצעות מנעולים דיגיטליים והטלת חובות על פלטפורמות המסייעות להפרה) ובאתגרים של גופים המפתחים פתרונות טכנולוגיים לאבטחת מידע והגנה עליו (למשל באיסורים פליליים על פעולות הנוגעות למחשבים, במגבלות רגולטוריות על סחר באמצעי אבטחת מידע ובמגבלות דיני הקניין הרוחני בהגנה על פיתוחים אלה).
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00