logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חישוב ציוני קבלה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:  נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב  

לחישוב על פי ציון גמר מכינה יש להקיש כאן
לחישוב התאמה ניהול לתואר שני יש להקיש כאן