tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 01פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פלבסקי אלכסנדרשיעוראודיטור' לב009ג08:00-10:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ד10:00-12:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 02פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פורת אמירתרגילפיזיקה-שנקר204ג14:00-16:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 03פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פורת אמירתרגילפיזיקה-שנקר204ד08:00-10:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 04פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שרייר נדבתרגילפיזיקה-שנקר204ד13:00-15:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 05פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שרייר נדבתרגילפיזיקה-שנקר222ג14:00-16:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 90פיזיקה קלאסית 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פלבסקי אלכסנדרשיעורג08:00-10:00 א'
שיעורד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1118   קב': 91פיזיקה קלאסית 1
ללא זמ"קמדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00