tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3819   קב': 01מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים קוונטיים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולדשטיין משהשיעורפיזיקה-שנקר204ג10:00-13:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3819   קב': 02מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים קוונטיים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פלדמן נעהתרגילפיזיקה-שנקר204ב12:00-13:00 ב'
  תרגיל ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00