tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-3106   קב': 01מבוא ללוויינות
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צוקר שי יהושע יצחקשיעורפיזיקה-שנקר105ב12:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00