tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-3205   קב': 01שיטות סייסמיות
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ללוש אריאלשיעור ותרגילאורנשטיין102ג09:00-11:00 ב'
שיעור ותרגילאורנשטיין102ג11:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00