tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-4009   קב': 01פיזיקה של שביטים
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותרגילקפלון205ב16:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00