tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-1608   קב': 01מבוא לגאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן דור גולןשיעוריד אבנר120ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0349-1608   קב': 02מבוא לגאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אפרתי ברתרגיליד אבנר232ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0349-1608   קב': 03מבוא לגאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אפרתי ברתרגיליד אבנר232ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0349-1608   קב': 04מבוא לגאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אפרתי ברתרגיליד אבנר232ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00