tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-4312   קב': 01חישה מרחוק היפרספקטרלית
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן דור אילשיעור ותרגיליד אבנר013ג10:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00