tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-1115   קב': 01מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ראובני שלומישיעורשרייבר מתמטיקה007ג09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1115   קב': 02מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לאובר אופק צביתרגילשרייבר מתמטיקה007ג08:00-09:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00