tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0351-2210   קב': 01מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקוביץ גילמעבדהאורנשטיין001א08:00-12:00 ב'
ד"ר פליישר אבנר
פרופ' פליישר שר לי קר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2210   קב': 02מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקוביץ גילמעבדהאורנשטיין001ב13:00-17:00 ב'
פרופ' פליישר שר לי קר
ד"ר פליישר אבנר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2210   קב': 03מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקוביץ גילמעבדהאורנשטיין001ד08:00-12:00 ב'
ד"ר פליישר אבנר
פרופ' פליישר שר לי קר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2210   קב': 04מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקוביץ גילמעבדהאורנשטיין001ה10:00-14:00 ב'
ד"ר פליישר אבנר
פרופ' פליישר שר לי קר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00