tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-3206   קב': 01מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צ'שנובסקי אורימעבדהאורנשטיין101א13:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3206   קב': 02מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקוביץ גילמעבדהאורנשטיין101ה13:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00