tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-3207   קב': 01יסודות התהודה המגנטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולדבורט אמירשיעורכיתות דן דוד204ב10:00-12:00 א'
שיעורכיתות דן דוד204ה09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3207   קב': 02יסודות התהודה המגנטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוסקי אור שמעוןתרגילכיתות דן דוד204ב12:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00