tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-3816   קב': 01מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פליישר שר לי קרמעבדהאורנשטיין001ג13:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3816   קב': 02מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פליישר אבנרמעבדהאורנשטיין001ג08:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00