tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4107   קב': 01מעבדת פיתוח פורמולציות לאגרוכימיה
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אמיר רועימעבדהאורנשטיין108ג13:00-15:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00