tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-2813   קב': 01חישוב מדעי
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברון חייםשיעורג10:00-12:00 ב'
פרופ' שקולניצקי יואל
פרופ' אברון חייםשיעורד10:00-12:00 ב'
פרופ' שקולניצקי יואל
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2813   קב': 02חישוב מדעי
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגילג09:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00