tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-3102   קב': 01גנומיקה חישובית
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גת ויקס עיריתשיעוראורנשטיין110ג12:00-13:30 א'
פרופ' שמיר רון
פרופ' שרן רודד
ד"ר בורשטיין דוד
פרופ' גת ויקס עיריתשיעורקפלון118ה14:30-16:00 א'
פרופ' שמיר רון
פרופ' שרן רודד
ד"ר בורשטיין דוד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3102   קב': 02גנומיקה חישובית
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רפופורט נמרודתרגילקפלון118ה16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00